ارسال برنامه های سیما

انطباق با فیلد های زیر
آپلود فایل مربوط به برنامه : نام و نام خانوادگی شماره تماس سن آدرس توضیحات
{"recordId":356685501,"name":"1539351206241-2028013644.jpg","path":"ddl_records/356685501/1.0/ddm-fileupload2838"} ["خانه مهر"] محمد ۰۹۳۳۸۵۰۲۷۲۸ ۲۵
Text to Identify