ارسال برنامه های سیما

انطباق با فیلد های زیر
آپلود فایل مربوط به برنامه : نام و نام خانوادگی شماره تماس سن آدرس توضیحات
{"recordId":355222915,"name":"porsesh970426.jpg","path":"ddl_records/355222915/1.0/ddm-fileupload2838"}
{"recordId":355226677,"name":"porsesh970426.jpg","path":"ddl_records/355226677/1.0/ddm-fileupload2838"}
{"recordId":355226780,"name":"شماره تلفن.jpg","path":"ddl_records/355226780/1.0/ddm-fileupload2838"}
{"recordId":355226785,"name":"خش گردی - معرفی آبشار رودبال.mp4","path":"ddl_records/355226785/1.0/ddm-fileupload2838"}
{"recordId":355232971,"name":"2.jpg","path":"ddl_records/355232971/1.0/ddm-fileupload2838"}
Text to Identify