Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

200 نو عروس مدد جو در کهگیلویه کمک هزینه ازدواج دریافت کردند

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کهگیلویه گفت: 200 نو عروس مدد جو طی یک هفته گذشته به مناسبت روز جمهوری اسلامی کمک هزینه ازدواج دریافت کردند.

عنایت رحیمی نیا، افزود: ارزش ریالی این کمک هزینه ها بالغ بر دو میلیارد ریال است که به صورت نقدی در اختیار آنها قرار گرفت. ( روزنامه امید مردم/ 21 فروردین 1391)