Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

118 فرصت شغلی برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) چرام ایجاد شده است

118 فرصت شغلی برای مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) چرام ایجاد شده است


مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) چرام به همراه فرماندار و امام جمعه این شهرستان در بازدید از خانواده های زیر پوشش  و تعدادی از طرح های اشتغالزایی مدد جویان  گفت: این میزان اشتغالزایی با اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال اجرا شده است.

مظاهری  افزود: 181 فرصت شغلی با اعتبار هیجده میلیارد ریال نیز در زمینه های کشاورزی، دامپروری، خدمات فنی، صنایع دستی و مشاغل خانگی برای مددجویان ایجاد می شود .