Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

گچساران سال آینده با بحران فضای آموزشی مواجه می شود

گچساران سال آینده با بحران فضای آموزشی مواجه می شود


مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: با توجه به ایجاد شهرک های جدید در این شهرستان و با تحویل واحد های مسکن مهر گچساران در سال آینده با بحران جدی در زمینه فضای آموزشی مواجه است. (روزنامه ابتکار/ 24 مرداد 1391)