Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

گچساران برای اجرای طرح پزشک خانواده با کمبود پزشک مواجه است

رئیس مرکز بهداشت شهید علیزاده گچساران گفت: این شهرستان برای اجرای طرح پزشک خانواده با کمبود پزشک مواجه است. ستار اسد پور اظهار کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده سبب توزیع عادلانه خدمات درمانی و سلامت در نقاط مختلف کشور می شود. (روزنامه امید مردم/21 مرداد1391)