سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

گلمی ناز شیرین - نمایش محتوای موسیقی

 

 

گلمی ناز شیرین

Loading the player...

گلمی ای ناز شیرین های گلمی گل گلمی نازم شیرین/

ای گل ناز ناز دارم ای شیرینم/

و خدا خواس کردمه /ایل نکنه بار/گلمی نازم شرین/

از خدا خواسته ام که ایل کوچ نکند/

کی دیه دوتا تیه/وابو و یک تار/گلمی نازم شرین /

 چه کسی دیده دو تا چشم از هم جدا شوند/

 ار خدا سیلم کنه/ ایخام وریسم/گلمی نازم شرین/

 با گوشه نظر خداوند می خواهم برخیزم/

کُه وَه کُه وه دینت ایام، تا که نپیسم، گلمی نازم شرین/

کوه به کوه دنبال یار بروم تا نپوسم/

ار یه رو قهرم کنی / های کنی کورم/گلمی نازم شرین/

 اگر روزی با من قهر کنی و چشمان مرا کور کنی/

گل و گل بو ایکشم / جاشه ایجورم/گلمی نازم شرین/

تمام گل ها را بو می کشم تا جایت را پیدا کنم/

مو هنی سر حرفمم/های گل نورس/گلمی نازم شرین/

من همیشه روی حرفم می مانم ای گل نو رسیده/

ار ودارم بکشن/پا نینم واپس/گلمی نازم شرین/      

اگر به دارم بکشند پا عقب نمی گذارم/

تا تیه سر یک بنی/ عمرم تمومه/گلمی نازم شرین /  

تا چشم بر هم بگذاری عمر پایان یافته است/

تا ننی پا سر تیم/خو وم حرومه/گلمی نازم شرین  /

 تا پا بر چشمم نگذاری خواب بر من حرام است/

و خدا خردم قسم/ آروم جونم/گلمی نازم شرین/

ای آرام جانم قسم خورده ام/

تا نفس من سینمه/سی تو بخونم/گلمی نازم شرین/

 تا نفس در سینه دارم برایت آواز میخوانم/