Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کهگیلویه و بویراحمد برترین استان در عرصه مشارکت در انتخابات

وزیر کشور گفت: استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، چهار محال و بختیاری به ترتیب با 89، 87 و 81 درصد بیشترین میزان مشارکت را در انتخابات از آن خود کردند.

مصطفی محمد نجار وزیرکشور، ضمن ارائه آمار و ارقام مربوط به میزان مشارکت واجدین شرایط در انتخایات ، اظهار داشت: متوسط میزان مشارکت در این انتخابات در کل کشور 64 درصد بود که با مقایسه دوره قبل از رشد 11 درصدی برخوردار است. وی اضافه کرد: استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام و چهار محال و بختیاری به ترتیب با 89، 87 و 81 درصد بیشترین میزان مشارکت را به خود اختصاص دادند. ( روزنامه امید مردم / 20 اسفند 1390 )