Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کسب رتبه برتر آموزش و پرورش استان درهفته پژوهش

کسب رتبه برتر آموزش و پرورش استان درهفته پژوهش


آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد درفعالیتهای هفته پژوهش و برگزاری نمایشگاه رتبه برتر استان راکسب کرد. مدیرکل آموزش وپرورش استان درنشست شورای معاونین اداره کل گفت:درارزیابی انجام شده از سوی ستاد هفته پژوهش استان آموزش وپرورش استان بعنوان دستگاه برتر انتخاب و از سوی استاندار از این اداره کل تجلیل شد. آقای زارع پور گفت:این ارزیابی در زمینه تعداد طرح های پژوهشی پایان یافته، پایان نامه های دکترا وکارشناسی ارشد، ابتکارات، اختراعات و دست ساخته های معلمان و دانش آموزان پژوهنده و تألیفات معلمان اهل قلم و دانش آموزان نویسنده و نیزمقالات isc و isi و دیگر تألیفات ومقالات ارائه شده درهمایشهای بین المللی داخلی وخارجی انجام شد. وی گفت:دربخش نمایشگاه نیز به لحاظ شکلی و آثار ارائه شده و محتوای غرفه آموزش و پرورش دستگاه برتر شد. معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش وپرورش استان هم گفت:برای نخستین بار نمایشگاه در پژوهشکده معلم و به میزبانی آموزش و پرورش برگزار و غرفه آموزش و پرورش به لحاظ محتوای علمی وشکلی برتر شد. آقای دارفرین گفت:درطول برگزاری نمایشگاه درهفته پژوهش 6هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند.