Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی طرح دوست علمی برای دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد

کارگاه آموزشی طرح دوست علمی برای دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد


کارگاه آموزشی طرح دوست علمی برای دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد برگزارشد. رئیس اداره استعدادهای درخشان فرزانگان شهیدبهشتی یاسوج گفت :این طرح با هدف آشنایی بیشتردانش آموزان استان باآزمون المپیاد ریاضی و انگیزه بخشی به فعالیتهای علمی دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی ودرس ریاضی و با مشارکت مراکز استعدادهای درخشان آموزش و پرورش بنیادنخبگان به مدت 2روزبرگزارشد .