Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پیام تبریک آیت الله ملک حسینی

پیام تبریک آیت الله ملک حسینی به مناسبت عید نوروز .


بسم اله الرحمن الرحيم

انتخاب اعتدال بهاری به عنوان عید از جانب نیای پاک ایرانیان پاک و درآمیختگی آن با نظافت و دید و بازدید و زدودن کینه ها و کدورتها در سایه نشاط و انبساط روحی نشان از درک دقیق نیاکان از زمان و زمین دارد و رایحه هدایت پیام آوران الهی از آن به مشام می رسد.

عید نوروز دو کلمه زیبا، "عید" حاکی از عود و بازگشت به طبیعت و سبزی و حرکت و طراوت پس از برگریزان پاییزی و خواب زمستانی است و نمادی است برای هوشیاری انسان و بازگشت به فطرت پاک الهی و نفس قدسی و روحانی انسان بعد از سستی و غفلت از بُعد انسانی خویش و" نوروز" بیانگر خلوص و پیدایی زمان نو برای دمیده شدن روحی دوباره در جهان انسان و تمثیلی است برای درک این حقیقت که هر روز آغاز یک زندگی دوباره برای نو شدن و تحول و تغیر در جان انسان برای صعود به سوی حضرت حق جل وعلا.

جلوه های زیبای عید نوروز نشان از این دارد که برخی ازمراسم پیش و پس از آن خرافه هایی هست که ره آورد تحریف است و باید ایرانی مومن از آن پرهیز کند. در مکتب اسلام زیبایی های فردی و اجتماعی آن جلوه عبادت یافته و صدقات و تطهیر و صله رحم که عباداتی بزرگند در آن با نوروز پیوند خورده است و باید دانست به فرموده مولی الموالی امیر المومنین(صلوات الله عليه)، روز بی معصیت خدا روز عيد و جشن انسان است و روز عود و بازگشت او به نهاد الهی پاکش. نوروز، روز نویی است که با رستاخیز طبیعت باید برای رستاخیز موعود الهی آماده شد.

به امید ظهور ربیع و بهار واقعی یعنی امام عصر (ارواحنا لتراب مقدمه الفدا) که جان و جهان و انسان و زمین و زمان با او معنا می یابد. از خداوند بزرگ فرجش را می طلبیم و آرزوی درک و دیدارش را داریم تا خاک پایش را طوطیای چشم خویش کنیم.

سيد کرامت الله ملک حسيني