Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

پتانسیل های بخش کشاورزی باید فعال شود

پتانسیل های بخش کشاورزی باید فعال شود


سید علی محمد بزرگواری با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش کشاورزی دارای پتانسیل ها و ظرفیت های مطلوبی برای رشد و توسعه اقتصاد کشور است، گفت: دولت باید از ظرفیت ها و پتانسیل های این صنعت استفاده کرده و آن را بیش از پیش فعال کند. (روزنامه امید مردم/25 مرداد1391)