Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ورزش در استان

ورزش در استان


ورزش در استان عنوان برنامه اي است كه براي توسعه ورزش استان و معرفي ورزش هاي همگاني و قهرماني از صداي شبكه استاني دنا پخش مي شود . در برنامه ورزش در استان معرفي مدال آوران ، توجه به ورشكاران و تاكيد بر اهميت ورزش وتهيه گزارش از تيم هاي مختلف رشته هاي ورزشي از صداي شبكه استاني دنا پخش مي شود.

تهيه كننده : حميد دارابي