Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

هیئت تیر و کمان در کهگیلویه و بویراحمد 110 ورزشکار زن دارد

رئیس هیئت تیر و کمان کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیئت تیر و کمان کهگیلویه و بویراحمد 110 ورزشکار زن و مرد دارد که نسبت به سال تأسیس خود رشد چشمگیری داشته است.

خسرو روایی اظهار کرد: 110ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان در شهر یاسوج در رشته تازه تأسیس تیر و کماندر سال گذشته فعالیت کرده که این تعداد در مقایسه با سال 89 رشد چشمگیری داشته است. ( روزنامه ابتکار / 9 اردیبهشت 1391)