Skip to Content

نقش رسانه در فرهنگ سازی زکات بی بدیل است

نقش رسانه در فرهنگ سازی زکات بی بدیل است


رئیس کمیته امداد امام خمینی کهگیلویه گفت: نقش رسانه ها به خصوص رسانه ملی در فرهنگ سازی پرداخت زکات بی بدیل است.

عنایت رحیمی نیا در جمع کشاورزان چاه بردی که در حال برداشت محصول خود بودند، اظهار داشت: زکات موجب زیاد شدن مال، برکت در رزق و سلامتی روح و خشنودی خداوند خواهد شد. وی بیان داشت: ستاد احیای زکات با برنامه ریزی موثری که انجام دادند استقبال مردم از این سنت خداوندی در این شهرستان بسیار خوب بوده و در حال حاضر مشغول جمع آوری زکات از مردم خوب و فهیم این شرستان هستیم.

(هفته نامه عصر انتظار)