Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نشست كارگروه بانوان و خانواده در استان

دستگاههاي اجرايي موظفند 25 صدم درصد از اعتبارات هزينه خود را به امور بانوان و خانواده اختصاص دهند.
مدير امور بانوان استانداري در نشست كارگروه بانوان و خانواده با اشاره به جايگاه ويژه خانواده در اسلام گفت: اين طرح با هدف ساماندهي فعاليتهاي فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي و توسعه مشاركت دستگاههاي اجرايي در تحكيم بنيان خانواده اجرا مي شود.
خانم گشتاسبي تقويت باورهاي ديني زنان ، تسهيل ازدواج ، اجراي برنامه هاي آموزشي ، مشاوره اي ، را از ديگر برنامه هاي ان اداره بيان كرد.
آقاي نوذري استاندار هم همكاري دستگاههاي اجرايي براي ايجاد مراكز مشاوره خانواده در استان را خواستار شد.