Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نشست كارگروه بانوان و خانواده استان

با استفاده از 25 درصد هزينه هاي فرهنگي دستگاههاي اجرايي 10 طرح در استان اجرا مي شود.
خانم گشتاسبي نژاد مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در نشست كارگروه بانوان و خانواده استان گفت : اين طرحها در راستاي توانمندسازي زنان ، تحكيم بنيان خانواده و سلامت زنان اجرا مي شود
راهكارهاي ازدواج برتر، برگزاري همايش زنان كارآفرين، اجراي طرح فروغ خانه وبرگزاري كارگاه هاي آموزش ناهنجاريهاي ارتباطي خانواده ب از مصوبات اين نشست بود.