Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

نشست صمیمی تشکلهای سیاسی دانشجویی

نشست صمیمی تشکلهای سیاسی دانشجویی و روسای دانشگاههای استان با استاندار.


استا ندار در جمع تشکلهای دانشجوئی استان از اجرای برنا مه ای مطلوب در روز دانشجو در دانشگا هیان استان خبر داد گفت: رسالت اصلی دانشگاه تولید دانش و تکنو لوزی است.
خادمی به محورهای اصلی فعا لیت دانشجویی اشاره کرد گفت عد الت خواهی ،ازاد طلبی، و استبدا ستیزی و استعمار ستیزی از جمله محورهای فعا لیتهای دانشجوئی بر شمرد افزود: وقایع 16 اذر 32و 13ابان 58ریشه در فعالیتهای استبداد ستیزی دانشجویان دارد.دکتر خادمی با بیان اینکه فعا لیت های دانشجویی معطوف به کسب قدرت نیست گفت: این گونه فعا لیتها باید روز به روز رشد پیدا کند تا موثر واقع شود .منبع: خبرمرکز