Skip to Content

نام نویسی از دانش آموزان جهت جشنواره جوان خوارزمی آغاز شد

نام نویسی از دانش آموزان جهت جشنواره جوان خوارزمی آغاز شد


رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان گفت: دانش آموزان دوره متوسطه نظری و شاخه های فنی وحرفه ای وکاردانش جهت ثبت نام به دبیران جشنواره مراجعه کنند.

به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان، آقای اسدپور گفت: دانش آموزان باید طرح خود را به دبیرخانه درآموزش وپرورش شهرستانها ومناطق ارائه دهند.

وهمچنین نشست هماهنگی مراکز استعدادهای درخشان دردفتر مدیرکل آموزش وپرورش تشکل گردید.

آقای اسدپور رئیس اداره استعدادهای درخشان  استان گفت: موارد زیر دراین نشست مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت.

- آزمون ورودی به مدارس استعدادهای درخشان پایه دوم رشته علوم انسانی

- اجرای استانی بیست دومین کنکره سراسری قرآن کریم سمپاد

- ثبت نام جشنواره خوارزمی

- اجرای کلاس وآزمونهای مرحله دوم المپیادهای علمی