Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مکمل های تغذیه ای می توانند خطرناک باشند

مکمل های تغذیه ای می توانند خطرناک باشند


مکمل های تغذیه ای می توانندخطرناک باشند
بیشتر مکمل های تغذیه ای حاوی مواد اولیه ای هستندکه به گفته دانشمندان، مصرف آنها  ممکن است موجب ایجاد سرطان، مشکلات قلبی و عروقی وآسیب رسیدن به کلیه و کبد  شوندنشریهConsumer به تازگی در گزارشی اعلام کردهاست که انجمن غذا و داروی آمریکا  قدرت این را ندارد که مقابل تولید کنندگان این مکملها، از خود سخت گیری نشان دهد.
 طبق قانونی که در سال 1994 به تصویب رسیده است انجمنغذا و دارو از اختیار کافی برای  نظارت بر این مکمل ها، برخلاف داروها، برخوردارنیست.  در طی سالیان گذشته انجمنغذا و دارو تنها با یک ماده اولیه آن هم افدرین مخالفت کرده  است.
 بر اساس این گزارش از میان 54 هزار مکمل بررسی شدهتنها یک سوم آنها بی خطر و تا  حدودی اثر بخش هستند. اما بقیه که نام دوازده عددآنها در مقاله مذکور ذکر شده است  می توانند خطراتی را برای مصرف کننده ایجادکنند.  این مکمل ها  با برچسب های خود و کلماتی که روی آنها نوشته شده است مصرف کننده  ها را به خرید ترغیب می کنند. مصرف کننده نیز دراکثر مواقع فریب نوشته های روی بسته  بندی را خورده و با گمان اینکه این مکمل ها خطریبرای وی ندارند و طبیعی نیز می باشند  آنها را تهییه می نمایدبنابراین درج شدن نام FDA روی بسته بندی این مکمل هابیانگر سالم و بی خطر بودن آن ها  نیست، زیرا انجمن غذا و دارو براساس قانون از قدرتکافی برای نظارت بر این محصولات  برخوردار نیست.          منبع:http--www.mihansalamat