Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

مهارت های فنی و حرفه ای گامی موثر در جهت تولید نیروی کار است

مسئولان و کارشناسان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش آموزشهای مهارت آموزی مراکز فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار و نیروی کار مولد بر لزوم برنامه ریزی بیشتر برای شرکت جوانان در دوره های مهارت آموزی تأکید دارند. فرماندار کهگیلویه یکی از مشکلات اساسی این شهرستان را بیکاری جوانان دانست و افزود: نداشتن تخصص و مهارت جوانان نرخ بیکاری را در منطقه افزایش داده است. ( روزنامه امید مردم 11/ تیر 1391 )