جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

فریدون داوری - نمایش محتوای موسیقی

 

 

فریدون داوری

جزء اولین افرادی بودند که در حوزه ادبیات دفاع مقدس دست به قلم بودند.سروده های ایشان مو بچه عشایرم برنو وکولم  و سرود معروف حماسی استانی ما کیستیم. گردآوری دو سه جلد خاطرات از بهترین خاطرات رزمندگان  از دیگر آثار ایشان است.

ما کیستیم:

 

مِردیم وُ بَی مِردُونَگیَل آشناییم                             مردیم و با مردانگیها آشنا هستیم

فرزند آریو برزن از کُوه دِناییم                             فرزند آریو برزن از کوه دنا هستیم

ما مَردِمی با ذوق و خَش اَندیشَه داریم                   مامردمی باذوق و با اندیشه داریم

مِن سُولَکُ (۱) و شاپور(۱) و ماغَر(۱)  ریشَه داریم          ما ریشه در سولک ، شاپور و ماغر داریم

ما یادگار بیژن و سی مِردِ سَختیم (۲)                      ما یادگار سی پهلوان کوه بیژن هستیم

سوزَه نِگینیم مِن طَبیعت پایتَختیم(۳)                        مانند نگین سبزیم و درطبیعت پایتخت ایران هستیم

هُمسی بلیط و خاری و کوه و گُلیمون                   همسایه ی بلوط گیاه خاری ، کوه و گل هستیم

مهمون نوازیم  بی شقایق همدِلیمون                     میهمان نوازیم با گل شقایق همدل هستیم

استانمون چار فصل و هر دَم بهاره                     استان ما چهار فصل و همیشه بهاری است

آبشارَلُ چشمی زلالش بی شماره                         آبشارها و چشمه های زلالش زیاد است

ایما دیارِ اُو و گازُ بومِ  نفتیم (۴)                          ما سرزمین آب و گاز و بام نفت هستیم

بَی تار و پودِ دل گِلیمِ عشق بَفتیم                       ما گلیمهای دستی خود را با عشق و با تار و پود دل می بافیم

آوازِ ایلمون نغمه ی کوگِ دری یه(۵)                   آواز ایلمان صدای کبک دری است

هَر چی کِه داریم و او خدای بالا سَری یَه             هرچه نعمت داریم از خدای بزرگ است

اَر سی اِمامِ هشتم کُنه دِل شوقِ پَرواز                  اگر دلهای ما شوق زیارت مرقد امام هشتم (ع) را داشته باشد

تی بی حَکیمَه(۶)  سُفره دِل ایکِنیم واز                       پیش  بی بی حکیمه خاتون (ع) سفره دل باز می کنیم

مِن صَحنه صَحنی انقلابَم حاضریمون                 ما در تمام صحنه های این انقلاب حاضر هستیم

اَز نَسلِ اَو وُ اَینَه وُ دُونِی دِریمُون                      از نسل آب و آینه و دانه های دُرهستیم