Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

فرکانس پخش سیما

فرکانس پخش سیما


parametr

Service name

Service PID

Service type

Network name

Service ID

Frequency 11093

SR 3.6

FEC2.3

POL 7

شبکه استانی کهگیلویه و بویراحمد

37

VIDEO

 

4