Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

طرح پزشک خانواده در همه مناطق کهگیلویه اجرا می شود

طرح پزشک خانواده در همه مناطق کهگیلویه اجرا می شود


سرپرست شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه در جلسه کمیته اجرایی طرح پزشک خانواده شهرستان کهگیلویه اظهار داشت: با اجرای این طرح نظام ارائه خدمات دگرگون شده و با از بین رفتن مراجعات اختیاری ، سلیقه ای و آزاد، بیمار در یک سیستم هدفمند، خدمات تشخیصی و درمانی مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد. سرپرست شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه تصریح کرد: تاکنون تمایل پزشکان برای همکاری با این طرح مناسب بوده و تنها نگرانی پزشکان، نقدینگی و نداشتن اطمینان کامل از پرداختی بیمه ها بوده که البته سازمان های بیمه گر نسبت به پرداخت به موقع مطالبات پزشکان قول همکاری داده اند. ( روزنامه امید مردم / 16 خرداد 1391 )