Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

صد رشته آموزشي در فني و حرفه اي استان

23/6/87     

اداره كل فني و حرفه اي استان 100 رشته مهارتي براي دانش اموزان آموزش مي دهد

مدير كل فني و حرفه اي استان گفت : دانش اموزان در حين تحصيل مي توانند به مراكز آموزش اين اداره كل در شهرستانهاي استان مراجعه و از آموزشهاي مهارتي استفاده كنند

هدايت با اشاره به اينكه 70 درصد آموزش ديدگان اين مراكز وارد بازار كار شده اند افزود : بر اساس قرارداد بين آموزش و پرورش / كار و امور اجتماعي و فني و حرفه اي اين اداره  موظف است بخشي از كارگاههاي خود را براي آموزش در اختيار دانش اموزان قرار دهد .