Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

زنان نقش مهمي در مديريت اقتصاد و نهادينه كردن فرهنگ كار دارند

مرتضي رهنما معاون سياسي امنيتي استانداري كهگيلويه و بويراحمد در جمع زنان كارآفرين كهگيلويه و بويراحمدگفت: زنان در جامعه ديني ما نقش ارزنده و دوگانه دارند به طوري كه علاوه بر مربي تربيتي بودن در خانواده ها در درون و برون از خانه و خانواده به عنوان عنصري پويا و تاثير گذار از جمله اقتصادي نقس سازنده و موثري ايفا مي كنند.

وي تاكيد كرد: امسال و در سال  توليد ملي ، كارحمايت از كارو سرمايه ايراني تقويت فرهنگ كار و كارآفريني در كنار تحكيم بنيان خانواده از مهم ترين برنامه ها در حوزه زنان خواهد بود. (روزنامه ایران / 26 فروردین 1391)