Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

روز سوم آزمون كارشناسي ارشد در استان با حضور 800 داوطلب به پايان رسيد

اين آزمون در دو حوزه ياسوج با 500 داوطلب و در حوزه گچساران با 300 داوطلب در دو گروه علوم انساني و فني مهندسي برگزار شد.
در مجموع اين آزمون سه روزه در استان 3200 داوطلب در دو گروه علوم انساني و فني مهندسي با هم به رقابت پرداختند.
نتايج اين آزمون در نيمه دوم شهريورماه از طريق سايت آزمون دانشگاه آزاد اعلام مي شود.