Skip to Content

رهاسازی70 هزارقطعه بچه ماهی دراستخرهای ذخیره آب گچساران

رهاسازی70 هزارقطعه بچه ماهی دراستخرهای ذخیره آب گچساران


مدیر جهاد کشاورزی گچساران گفت: 70 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی این شهرستان برای پرورش رهاسازی شده است. عطا اله مهدی پورافزود: با هدف توسعه آبزی پروری با استفاده از آب کشاورزی60 هزار قطعه ماهی کپورعلفخوار و10 هزاربچه ماهی قزل آلا دراستخرهای کشاورزی این شهرستان رها سازی شده است. مدیرجهاد کشاورزی گچساران با بیان اینکه یک میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است گفت:استفاده بهینه از منابع آبی منطقه، ایجاد اشتغال و درآمد زایی، افزایش درآمد خانوارهای کشاورزی و توسعه آبزی پروری ازمهمترین اهداف اجرای این طرح است.