Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی سیستم پاسخگویی تلفنی طرح پزشک خانواده دهدشت

مدیر شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه گفت: با هدف اطلاع رسانی مناسب، از ابتدای مردادماه ، سیستم پاسخگویی تلفنی برای شهروندان دهدشتی در شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه راه اندازی شد.

(روزنامه امید مردم/25 مرداد1391)