Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

داور كشتي استان موفق به دريافت درجه دو بين المللي داوري شد

رحيمي داور كشتي استان موفق به دريافت درجه دو بين المللي داوري شد.
محمدرضا رحيمي داور و رئيس هيئت كشتي شهرستان كهگيلويه كه به همراه 2 تن از داوران كشورمان در كلاس ارتقاء داوري كشتي در كشور لهستان شركت كردند موفق شدند در آزمون هاي تئوري و عملي كه زير نظر فدراسيون جهاني برگزار شد حائز رتبه برتر شوند.