Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

خلأ دندانپزشکی در برنامه پزشک خانواده

نماینده دندانپزشکان در شورای عالی نظام پزشکی، ضمن فاجعه با خواندن بهداشت دندانهای روستائیان کشور، اظهار داشت: به طور یقین می توانم ادعا کنم که وضعیت پوسیدگی دندانهای تمامی افراد روستایی بالای 2 سال درکشور وحشتناک است.

دکتر علی یزدانی از نبود برنامه ای جامع برای کنترل بیماریهای دهان و دندان در کشور به ویژه در روستاها انتقاد کرد و گفت: در بادیدهایی که از برخی مناطق روستایی کشور داشته ام وضعیت بهداشت دهان و دندان روستائیان به شدت نگران کننده است. (روزنامه امید مردم)