Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حدیث روز

مهرورزي با مردم نيمي از عقل است . امام موسی كاظم‏(ع)