Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

حدیث روز

حدیث روز


مهرورزي با مردم نيمي از عقل است . امام موسی كاظم‏(ع)