Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام از معلمان متقاضی طرح انتخاب معلم نمونه در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد

ثبت نام از معلمان متقاضی طرح انتخاب معلم نمونه در کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد


برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان در نشست دبیران ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستانها و مناطق استان گفت : معلمان می توانند در بخشهای ابتدائی – راهنمایی – متوسطه – استثنائی – مجتمع آموزشی و تربیتی – تربیت بدنی و تربیت معلم در گروههای معلم – مربی – مدیر معاون و مدرس در این طرح شرکت کنند .

نعمت اله دارفرین گفت : سهمیه معلمان نمونه شهرستانی 191 نفر استانی 28 نفر و کشوری 3 نفر است به نسبت جمعیت دانش آموزی و بر اساس شاخص ها انتخاب می شوند .

وی گفت : شرکت کنندگان بر اساس شاخص های ایثارگری – مدرک تحصیلی – سابقه خدمت – تألیف و ترجمه معارف قرآنی – تولیدات آموزشی – اختراع و کتشاف – تقدیر – نظام پیشنهادها – رتبه های علمی و جشنواره الگوی تدریس ارزیابی و انتخاب می شوند .

فرصت ثبت نام تا 30 بهمن است.