Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تولید عسل در کهگیلویه نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش یافت

مسئول امور دام جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ا زکاهش 50 درصدی تولید عسل در این شهرستان نسبت به سال گذشته خبر داد. علی قاسمی اظهار داشت: در چند سال اخیر با توجه به عدم پراکنش بارندگی و وجود مداوم پدیده گرد و غبار تولید عسل در این شهرستان کاهش چشمگیری داشته است. (روزنامه امید مردم / 26 مرداد 1391)