Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

توسعه استان نیازمند نیروی انسانی توانمند و متخصص است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای اجرای پروژه ها و توسعه همه شاخص ها در استان نیازمند نیروی انسانی توانمند و متخصص هستیم و باید این نیروها از دل کارگاه های فنی و حرفه ای و مراکز آموزشی بیرون بیایند. (روزنامه امید مردم)