Skip to Content

تمدید مهلت تعویض کارتهای قدیمی معافیت از خدمت

تمدید مهلت تعویض کارتهای قدیمی معافیت از خدمت


جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی گفت: اجرای طرح تعویض کارت های قدیمی معافیت از خدمت با کارت هوشمند تا اول تیرماه تمدید شد. ( روزنامه امید مردم / 17 اردیبهشت 1391 )