Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از88فرهنگی ودانش آموز پژوهشگر

تجلیل از88فرهنگی ودانش آموز پژوهشگر


همزمان باهفته پژوهش از88فرهنگی ودانش آموز پژوهشگر کهگیلویه وبویراحمد تجلیل شد. دراین آئین که باشرکت فرهنگیان ودانش آموزان پژوهشگر برگزار شد. مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت:بااجرای فراخوان وشرکت فرهنگیان ودانش آموزان معلمان پژوهنده، پژوهشگران برتر، کتابخوان ومؤلفان برتر، طرح های پژوهشی برتر، ناظرین طرحها، مبتکران، دانش آموزان پژوهنده برتر و برترین پژوهشگراها انتخاب و از آنان تجلیل شد.

آقای زارع پور گفت:پژوهش ضامن توسعه پایدار درکشور است و بایدباتقویت بخشهای سخت افزاری، نرم افزاری ونیروی انسانی توسعه می یابد. وی گفت:بااجرای اقدام پژوهی باوظایف خود بهتر آشنا می شویم و آنان را به نحو مطلوب انجام می دهیم. مدیرکل آموزش وپرورش استان گفت:مهمتر ازپژوهش کاربست نتایج پژوهشی است که باید عملیاتی واجرایی شود. معاون استاندار ورئیس ستادپژوهشی استان هم گفت:نیروی انسانی دربخش پژوهش بسیار مطلوب است وبرای تقویت سخت افزاری ونرم افزاری دراین زمینه باید 3درصد اعتبارات هردستگاه اجرایی براساس قانون به امرپژوهش اختصاص یابد. آقای محنایی گفت:یکی ازمهمترین زیر ساختهای پژوهش وجود پارک وفناوری است که باید دراستان ایجاد شود. وی گفت:اجرای طرح معلم پژوهنده از اقدامات ارزنده درعرصه آموزش وپرورش است.

رئیس ستادپژوهش استان گفت:راه اندازی پژوهشکده معلم اقدامی ارزشمند درآموزش وپرورش است که بستر فعالیتهای پژوهشی رافراهم می کند. وی تصریح کرد:باید فرهنگ تحقیق و پژوهش در دوره ابتدایی نهادینه شود. معاون پژوهش وبرنامه ریزی آموزش وپرورش استان هم گفت:برای پاسخگویی به سئوالات دانش آموزان ضرورت دارد معلمان بااستفاده ازفناوری روز پژوهش وتحقیق کند. آقای دارفرین گفت:پژوهش زائده پرسش است و با اجرای تحقیق این روحیه دردانش آموزان تقویت می شود.