Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

تامین آب شهریاسوج

تامین آب شهریاسوج


تامین آب شهریاسوج با21حلقه چاه و3 دهنه چشمه لدنی نزادمدیر عامل آبفای شهری یاسوج درمراسم معارفه وتکریم مدیران آبفای شهر یاسوج گفت:هم اکنون 50 هزار انشعاب آب و21 هزارو255 انشعاب فاضلاب در شهریاسوج وجود دارد وآب این شهر از طریق21حلقه چاه و3 دهنه چشمه تامین می شود. مدیر پیشین آبفای شهریاسوج هم در این مراسم به بخشی از خدمات دوران مدیریت خود ازجمله6هزار و700 انشعاب آب و3 هزارو855 انشعاب فاضلاب وتکمیل وبهره برداری ازتعدادی طرح آبرسانی درروستاهای موردرازها وچنارستان اشاره کرد. سرپرستجدید آبفای شهری یاسوج همتشکیل پلیس آب درشهریاسوج/جمع آوری انشعابات غیرمجاز ونگهداری از تاسیسات آبرسانی را از مهمترین اقدامات خود برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان یاسوجی بیان کرد. در این مراسم طی حکمی ازسوی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب شهری استان آقای مصطفی مصطفی پور به سمت سرپرست امور آبفای شهری یاسوج منصوب واز خدمات مدیر پیشین قدردانی شد.