Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بيش از 8 هزار گونه گياه دارويي در كشور وجود دارد

رئيس پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي كشور در ياسوج گفت: براي شناسائي خاصيت هاي درماني اين گياهان كار مستندسازي از دانش طبيبان مجلس در استانهاي كشور آغاز شده است.
دكتر نقدي به مضرات استفاده از داروهاي شيميايي و اهميت داروهاي گياهي گفت : با استفاده از ظرفيت استانها در توليد گياهان دارويي مي توان نياز كشور را در بحث درمان با استفاده از گياهان دارويي تا حد زيادي مرتفع كرد.
وي تصريح كرد براي رسيدن به اين موضوع كارآمايش اراضي كشور انجام مي شود و با توجه به استعداد هر استان در توليد گياهان دارويي پايگاه علمي مجهزي براي توسعه كشت گياهان دارويي ويژه هر استان در استانها فراهم مي شود.