Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

بهره برداري از 3 مركز بستري موقت در كهگيلويه

بستري موقت تا دو ماه آينده در اين شهرستان خبر داد.
آقاي تقوي اين مراكز درماني را در قلعه رئيسي ، لنده و چرام اعلام كرد و گفت : براي اين مراكز بستري موقت كه در زميني به مساحت 3 هزار و 500 مترمربع با زيربناي هزار و 200 مترمربع احداث شده 30 ميليارد ريال هزينه شده است.
وي خدمات ارائه شده در اين مراكز را را بهداشتي ، خدماتي ، راديولوژي و دندانپزشكي اعلام كرد و افزود : در اين طرح 30 تخت بيمارستاني در اين شهرها راه اندازي مي شود.