Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

برکت

برنامه برکت با مشارکت ستاد زکات استان جهت تشویق و ترغیب مردم به پرداخت زکات و بیان آثار و برکات آن در جامعه اسلامی به مدت 30 دقیقه از صدای شبکه استانی دنا پخش می شود.

رشد امور معنوی و تعمیق علایق دینی در خانواده ها در تبیین و تعمیق معارف اسلامی و اصول دین و اعتقادات و نقش آن در رفع نیاز فقرا، ترویج فرهنگ زکات در سطح جامعه، تشویق مردم به روزی حلال با پرداخت زکات و تبیین دادن زکات در اسلام و رفع فقر در بین مسلمانان و ایجاد تعادل دررفاه مردم جامعه از مهم ترین اهداف تولید این برنامه می باشد.

بخش های متنوع این برنامه شامل بحث کارشناسی در مورد زکات با استفاده از کارشناسان مسلط استانی، گزارش حکایت های مربوط به زکات، آیات و روایات مربوط به زکات می باشد.

براي رسيدن به جامعه نمونه اسلامي، بايد ديدگاه هاي دين اسلام را در مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... بررسي و بر اساس آنها، راهكارهايي عملي در اين زمينه ها ارائه كرد. اقتصاد و پيشرفت هاي اقتصادي، از محورهاي اصلي تلاش هاي فردي، اجتماعي و بين المللي است كه در جامعه اسلامي نيز اهميت فراواني دارد و حكومت اسلامي داراي قوانين و ساختارهاي ويژه اي در اقتصاد است.
تلاش براي پيشرفت اقتصادي و توان مندي مالي گاه ممكن است به پيدايش طبقه محروم و مستضعف در جامعه بينجامد. بنابراين، براي پاي مال نشدن حقوق قشرهاي آسيب پذير جامعه بايد راهكاري انديشيد. به ديگر سخن، نظام اسلامي بايد با تعيين تكاليف مالي و وضع قوانيني در اين باره، از حقوق محرومان و قشر آسيب پذير جامعه حمايت كند. تنها در اين صورت است كه مي توان به اجراي عدالت اسلامي خوش بين بود.
يكي از تكاليف مالي در اسلام كه با هدف تعديل درآمدهاي اقتصادي و دفاع از محرومان وضع شده، پرداخت زكات است. پرداخت زكات و مصرف آن در امور تعيين شده، در محروميت زدايي تأثير بسزايي دارد. يكي از وظايف اصلي حكومت هاي اسلامي در طول تاريخ نيز جمع آوري زكات و رساندن آن به دست محرومان بوده است.

فقيهان بزرگ اسلام در كتاب هاي خود، زكات را يكي از اركان اسلام و از واجبات دين شمرده و منكر زكات را (با آگاهي از وجوب آن) كافر دانسته اند. حتي برخي از ايشان، با استناد به احاديثي، خودداري كننده از پرداخت زكات را ـ گرچه كم باشد ـ كافر خوانده و گفته اند كه وي يهودي و نصراني مي ميرد.
زكات كه گاه در قرآن كريم و متون روايي از آن به صدقه تعبير شده است، شامل گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، سكه طلا و نقره مي شود. درباره اين موارد، در جاي خود توضيح كامل و كافي داده خواهد شد. مسلمان با پرداخت زكات، اموال خود را پاك مي سازد و از آثار مادي و معنوي آن بهره مند مي شود. در نظام حكيمانه اسلام، افراد جامعه كه متناسب با استعدادهايشان به فعاليت هاي گوناگون اقتصادي مشغول هستند، وظيفه دارند بخشي از اموال خود را در راه سودرساني همگاني و رفع نياز نيازمندان به مصرف برسانند. ممكن است اين شبهه مطرح شود كه نظام ديني، جامعه را به دو قطب فقير و غني تقسيم و سپس به انفاق و خمس و زكات سفارش مي كند؛ در پاسخ بايد گفت كه جامعه بر اساس تفاوت استعدادها، نوآوري ها و گاه بنابر حكمت الهي، به دو گروه تقسيم مي شود. اين تفاوت ها با دستورهاي واجب و مستحب جبران مي گردد.
مسلمان بايد زكات و ديگر انفاق هاي مالي را، مانند نماز و روزه، تكليفي الهي بداند كه انجام دادن آن واجب است و همان گونه كه به ديگر واجبات دين عمل مي كند، در عمل به تكاليف مالي نيز كوتاهي نكند و آن را وظيفه شرعي خود بداند.
اين دستور الهي، امتحاني بزرگ است؛ زيرا افراد به اموال خود بسيار علاقه دارند و كمتر حاضر مي شوند از آن بگذرند، درحالي كه ايمان واقعي زماني تحقق مي يابد كه شخص در راه خدا از بهترين هاي خود بگذرد و همه را در راه معبود فدا سازد و به اين كار افتخار كند.

 

 

تهیه کننده: سجاد علیزاده

گوینده: فاضل فرهی

گزارشگر: اعظم آسایش