Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

با گاز رسانی به روستاها جلوی قطع درختان گرفته شود

استاندر کهگیلویه و بویراحمد گفت: حفظ عرصه های ملی و جنگل های انبوه این استان نیاز به مدیریت صحیح دارد که گاز رسانی به روستا برای جلوگیری از قطع درختان یکی از این موارد است. اکبر نیکزاد در جمع مرتع داران و جنگل داران نمونه استان اظهار داشت: این استان به لحاظ طبیعت زیبا و چهار فصل خود هرساله پذیرای مهمانان و گردشگران زیادی است که این موضوع بیش از هر چیز دیگری لزوم مدیریت صحیح و علمی را بر منابع ملی نشان می دهد. (ماهنامه آوای ایل)