Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

با فروشندگان گیاهان مرتعی برخورد جدی می شود

رئیس منابع طبیعی شهرستان کهگیلویه از برخورد جدی با فروشنگان گیاهان مرتعی در روزهای آینده طبق ضوابط قضایی خبر داد . مظفر شیردل افزود: خرید و فروش گیاهان مرتعی مانند بیلهر ، لیزک و جاشیر به وسیله هر فردی خلاف قانون است و در صورت مشاهده ، برای این افراد پرونده تخلفاتی تشکیل خواهد شد. (روزنامه امید مردم/ 31 فروردین 1391)