Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

با حضور استاندار شهردار جديد دوگنبدان معرفي شد

نيكزاد استاندار در آئين توديع و معارفه شهردراي اين شهر گفت: خدمات رساني به شهروندان رسالت بزرگي است كه شهرداريها بر عهده دارند.
وي موفقيت ترانزيتي گچساران را يادآور شد و افزود: اين مهم ضرورت توجه بيشتر به عمران و آباداني شهر و تسهيل در تردد وسايط نقليه را دوچندان كرده است.
در پايان اين آئين عبدالكريم قاضي فر بعنوان شهردار جديد دوگنبدان منصوب و از خدمات رمضان عباسي شهردار سابق قدرداني شد.