رونق تولید ملی | جمعه، ۱ شهریور ۱۳۹۸

آگهى اسامى و کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر یاسوج - نمایش محتوای خبر

 

 

آگهى اسامى و کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر یاسوج

منبع واحد خبر شبکه دنا

آگهى اسامى و کد نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامى شهر یاسوج

فرماندار بویراحمد در اطلاعیه ای کد نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد متن این اطلاعیه بدین شرح است:

در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه

شهر یاسوج می رساند که پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۹۶/۲/۲۹ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر یاسوج به شرح زیر می باشد:

۱ - آقای فرشید احمدی کیش مشهور به احمدی فرزند بندر کد نامزد ۱۲۵

2- آقای محمدطاهر احمدی نژاد فرزند طلائى کد نامزد ۱۲۶

3- آقای آیت اله اخلاق پی فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۲۷

4- خانم محبوبه آذرگشسب فرزند منصور کد نامزد ۱۲۸

5- آقای سیدرضا آذرگون فرزند اله بخش کد نامزد ۱۲۹

6- آقای جلال آذری فر فرزند علی کد نامزد ۱۴۱

7- آقای علی آراوند مشهور به عسکر فرزند امان اله کد نامزد ۱۴۲

8- آقای سیدضیاءالدین ارشدی فرزند سیدمحمدطاهر کد نامزد ۱۴۶

9- آقای کیوان آشنا فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۸

10- آقای ذبیح اله اصالت فرد فرزند نصیب الله کد نامزد ۱۴۹

11- آقای سیدهدایت اکبری مشهور به معروف به مهندس اکبری فرزند حنظل کد نامزد ۱۵۲

12- آقای علی اکبری تبار فرزند بند على کد نامزد ۱۵۴

13- آقای کرامت اله اکوانیان فرزند امان اله کد نامزد ۱۵۶

14- آقای خدابخش امیری فرزند سیف اله کد نامزد ۱۵۷

15- آقای هدایت اله امیری یاسوج فرزند امرالله کد نامزد ۱۵۸

16- آقای محمدقاسم امیریان یاسوج فرزند محمدعلى کد نامزد ۱۵۹

17- آقای جمشید انصاری فرزند علی کد نامزد ۱۶۱

18- آقای عیسی انصاری فرزند کرم کد نامزد ۱۶۲

19- آقای فرخ باقرپور فرزند حبیب کد نامزد ۱۶۴

20- آقای اسماعیل باقری فرزند حاصل کد نامزد ۱۶۵

21- آقای نصیر باقری اصل فرزند اسد کد نامزد ۱۶۷

22- آقای علی بختیاری قوام آبادسفلی مشهور به على بختیاری فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۶۸

23- آقای یعقوب برفر فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۶۹

24- خانم مریم برهمن فرزند عبدالرحمان کد نامزد ۱۷۱

25- آقای رضا بندانی فرزند دیدارقلی کد نامزد ۱۷۲

26- آقای مرتضی بهشتی فرزند صدراله کد نامزد ۱۷۵

27- آقای مجید بیانی فر فرزند غلام محمد کد نامزد ۱۷۶

28- آقای سرخاب بی ننده فرزند محراب کد نامزد ۱۷۸

29- آقای طاهر پادیز فرزند هومان کد نامزد ۱۷۹

30- آقای بهرام پارساء فرزند مراد قلى کد نامزد ۱۸۱

31- آقای ابوالحسن پردال فرزند یزدان بخش کد نامزد ۱۸۴

32- آقای محمد پژوهش فرزند یداله کد نامزد ۱۸۵

33- آقای سیدمحمدعلی پناهنده فرزند سید عبد محمد کد نامزد ۱۸۶

34- آقای ابراهیم پناهی فرزند خنجر کد نامزد ۱۸۷

35- آقای فرزاد پورابراهیم فرزند غلام رضا کد نامزد ۱۸۹

36- آقای داود پویان صفت فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۱۹۱

37- آقای سیدکاظم تقویان فرزند سید على کد نامزد ۱۹۲

38- آقای سیدعطاءاله تقوی مهر فرزند سید امراله کد نامزد ۱۹۴

39- آقای سیدامیدرضا توفیقی نسب فرزند سیدسیف اله کد نامزد ۱۹۵

40- آقای محسن تیربند فرزند نجاتعلی کد نامزد ۱۹۶

41- آقای امیر تیماس فرزند فریدون کد نامزد ۱۹۷

42- آقای الله کرم جانی پور فرزند عبداله کد نامزد ۱۹۸

43- آقای ایمان جاودانه فرزند امیر کد نامزد ۲۱۲

44- آقای موسی جاوید فرزند فرج اله کد نامزد ۲۱۴

45- آقای ابوطالب جاویدانه فرزند عبدالحسین کد نامزد ۲۱۵

46- آقای جواد جلالی فرزند راه خدا کد نامزد ۲۱۶

47- آقای جابر جمال سیرت مشهور به جاوید فرزند کاوس کد نامزد ۲۱۷

48- آقای کامران جهانبازی جهان آباد فرزند فرامرز کد نامزد ۲۱۸

49- آقای داریوش جهانشاهی فرزند نصراله کد نامزد ۲۴۱

50- آقای فرشید چترآذر فرزند زواره کد نامزد ۲۴۲

51- خانم سیده رقیه حجازی فرزند سید قدرت اله کد نامزد ۲۴۵

52- آقای هجیر حجتی مشهور به حجتى فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۲۴۶

53- آقای سیدصابر حسینی فرزند سیدعلی رحم کد نامزد ۲۴۷

54- آقای پرویز حقیقت فرزند چنگیز کد نامزد ۲۴۸

55- خانم آزیتا حکمتی اصل فرزند بهرام کد نامزد ۲۴۹

56- خانم رقیه حمیدی فرزند امان اله کد نامزد ۲۵۱

57- خانم فرزانه حیدری فرزند بهرام کد نامزد ۲۵۲

58- آقای محمدجعفر خجسته زاده فرزند ظفر کد نامزد ۲۵۴

59- آقای سیدمحمد خلق اصل فرزند اصغر کد نامزد ۲۵۶

60- آقای مسعود خوبانی فرزند حسن کد نامزد ۲۵۷

61- آقای سرافراز دارا فرزند رحمان کد نامزد ۲۵۸

62- آقای سیددانیال دانشی فرزند سید عبد الخالق کد نامزد ۲۵۹

63- آقای عطاءاله دانشی فرزند محمد کد نامزد ۲۶۱

64- آقای احسان دانشی اصل مشهور به دانشى فرزند محمد جعفر کد نامزد ۲۶۲

65- آقای صمد دبیقی فرزند امراله کد نامزد ۲۶۴

66- آقای بابک درست فرزند فاضل کد نامزد ۲۶۵

67- آقای محسن دستمرد مشهور به امیر محسن فرزند غیب اله کد نامزد ۲۶۷

68- آقای محمد دل روز مشهور به سید محمد فرزند خلیفه کد نامزد ۲۶۸

69- آقای محمدرحیم دهراب پوردولت آباد فرزند یدالله کد نامزد ۲۶۹

70- آقای مراد دیودوست فرزند گرگ الله کد نامزد ۲۷۲

71- آقای سیدیعقوب ذوالفقاری فر مشهور به دکترسیدیعقوب عوض زاده فرزند سیدجواد کد نامزد ۲۷۴

72- خانم معصومه سادات رامی فرزند سیدنضیل کد نامزد ۲۷۶

73- آقای علی رحیمی بهمیاری فرزند رضاقلى کد نامزد ۲۷۸

74- آقای مهدی رستمی یاسوجی فرزند على کد نامزد ۲۷۹

75- آقای حمید رشیدی تل گه فرزند قهرمان کد نامزد ۲۸۱

76- آقای ناصر رمضانی فر فرزند یداله کد نامزد ۲۸۲

77- آقای محمدباقر رهامی فرزند محسن کد نامزد ۲۸۴

78- آقای اسماعیل ره انجام امیرآباد فرزند سیف الله کد نامزد ۲۸۵

79- خانم زینب زرین مشهور به شیرین بانو فرزند درویش کد نامزد ۲۸۶

80- خانم حمیده زعیمی فرزند محمد کد نامزد ۲۸۷

81- خانم زهرا زمانی محمودآباد فرزند محمد کد نامزد ۲۸۹

82- آقای اسماعیل ستار فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۹۱

83- آقای حبیب اله سرافرازی فرزند بهزاد کد نامزد ۲۹۴

84- آقای زریر شجاعی خو فرزند قادر کد نامزد ۲۹۶

85- آقای محمد شهبازی پور فرزند غلام کد نامزد ۲۹۷

86- خانم الهه شیروانی اردکانی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۹۸

87- آقای ابوذر صالح نسب فرزند زواره کد نامزد ۴۱۲

88- آقای اسماعیل طاهری فرزند رحمت الله کد نامزد ۴۱۵

89- آقای علی طاهری کیا مشهور به آقای طاهری فرزند گرجى کد نامزد ۴۱۶

90- آقای رحیم عبادی فیروزآباد فرزند على کد نامزد ۴۱۸

91- خانم سیده طاهره عباس پورده برآفتاب فرزند سید سعادت کد نامزد ۴۱۹

92- آقای بهنام عباس نژاد فرزند جمال کد نامزد ۴۲۱

93- آقای محمد عباسی تل گاوی فرزند علی بخش کد نامزد ۴۲۴

94- آقای حامد عباسی نصرآبادسفلی فرزند محمدظریف کد نامزد ۴۲۵

95- آقای شیروان عبدالهی مطلق فرزند غارتى کد نامزد ۴۲۶

96- خانم سیده مرضیه عبدلی چنارستان علیا فرزند سیدجابر کد نامزد ۴۲۷

97- خانم زهرا عزیزپور فرزند على کد نامزد ۴۲۸

98- آقای صمد عزیزپورحسن آباد فرزند سلیمان کد نامزد ۴۲۹

99- آقای علی علی پور فرزند فضیل کد نامزد ۴۵۱

100- آقای خسرو غریب پورجهان آباد مشهور به خسرو فرزند شهباز کد نامزد ۴۵۲

101- خانم پروانه غلامی موردراز فرزند ماشااله کد نامزد ۴۵۴

102- آقای سیدمهران فتاحیان فرزند سید حشمت اله کد نامزد ۴۵۶

103- آقای امیرارسلان فرخان فرزند سرافراز کد نامزد ۴۵۷

104- آقای حمیدرضا فرخان فرزند قباد کد نامزد ۴۵۸

105- آقای صدرالله فرخیانی مشهور به منوچهر فرخیانى فرزند عیدی کد نامزد ۴۵۹

106- آقای مرتضی فروغی فرد مشهور به فروغى فرزند صدر اله کد نامزد ۴۶۱

107- آقای فرشید فریدونی فرزند شهنواز کد نامزد ۴۶۲

108- آقای علی اصغر فضیلت فرد مشهور به حاج فضیلت فرزند على کد نامزد ۴۶۴

109- آقای سیدمجید کشاورز فرزند سیدعبدالرضا کد نامزد ۴۶۷

110- آقای ایمان کیوان اصل فرزند حسین کد نامزد ۴۶۹

111- آقای گودرز گودرزی فرزند بندر کد نامزد ۴۷۱

112- آقای بهنام مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند نظام کد نامزد ۴۷۲

113- آقای حداد مؤمنی نصرآبادعلیا فرزند عطا کد نامزد ۴۷۴

114- آقای سعید محمدحسینی پور فرزند ناصر کد نامزد ۴۷۵

115- آقای بهنام محمدی نیکو فرزند قدمعلى کد نامزد ۴۷۶

116- آقای عین اله محمودی فرزند رضاعلى کد نامزد ۴۷۸

117- آقای محمود محمودی فرزند فرج اله کد نامزد ۴۷۹

118- آقای سیدعلی محمودی کیا مشهور به حاج على جون تمنده فرزند سید شیر محمد کد نامزد ۴۸۱

119- آقای سعید محنائی بی زلیخائی فرزند عباس کد نامزد ۴۸۲

120- خانم اعظم السادات مرادی فرزند سیدعنایت اله کد نامزد ۴۸۴

121- آقای یاسر مسعودمقدم فرزند امرالله کد نامزد ۴۸۵

122- آقای ناصر معصومی اصل فرزند نادر کد نامزد ۴۸۶

123-  آقای صامر معنوی فرزند حبیب اله کد نامزد ۴۸۷

124- آقای مهدی معینی نژاد فرزند پیران کد نامزد ۴۸۹

125- آقای ساجد مهدی زاده فرزند جهان بخش کد نامزد ۴۹۱

126- آقای محمدرضا موحدی راد فرزند سلطان على کد نامزد ۴۹۲

127- آقای سیدعلی موسوی فرزند سید اسعد کد نامزد ۴۹۴

128- آقای سیدعنایت اله موسوی اصل فرزند سید على کد نامزد ۴۹۵

129- آقای مسعود موسویان جدول قدم مشهور به موسوی فرزند عطاء کد نامزد ۴۹۶

130- آقای ضرغام نجفی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۹۷

131- آقای سیدصادق نصیبی فرزند سیدابومحمد کد نامزد ۴۹۸

132- خانم طیبه نظری فرزند محمدجان کد نامزد ۵۱۲

133- آقای فرشاد نگین تاجی فرزند محمود کد نامزد ۵۱۴

134- آقای سجاد نوبهار فرزند جانعلى کد نامزد ۵۱۵

135- آقای اردشیر نورانی زاده فرزند سرمست کد نامزد ۵۱۶

136- خانم زهرا نیک بخت امیرآباد فرزند منصور کد نامزد ۵۱۷

137- آقای منصور نیک بخت امیرآباد فرزند علی کد نامزد ۵۱۸

138- آقای حمید نیک بین فرزند نعمت اله کد نامزد ۵۱۹

139- آقای امید نیکنام فرزند على پور کد نامزد ۵۲۱

140- آقای رحیم همت پور فرزند داراب کد نامزد ۵۲۵

141- آقای سیدقباد ولایتی نسب فرزند سیدجانمحمد کد نامزد ۵۲۷

142- آقای رحمن یزدان پناه فرزند غلامعلى کد نامزد ۵۲۸

143- آقای نورالله یوسفی نصرآبادسفلی فرزند ابول کد نامزد ۵۲۹

توجه :

1- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر ۷ نفر است ، رأی دهندگان در روز اخذرأی فقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رأی بنویسند.

2- هیأت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بویراحمد در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

3- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

محمدکاظم نظری فرماندار شهرستان بویراحمد