Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اولویت کاری در سال جدید توجه به زیبا سازی شهری است

فرماندار کهگیلویه گفت: یکی از اولویت های اساسی در سال جدید توجه به مسائل و زیباسازی مناطق شهری خواهد بود. سید ناصر رضایی تفزود: با نگاه به شعار امسال همایش ویژه توسعه شهرستان را با استفاده بهینه از فضاها و امکانات موجود برگزار خواهیم کرد. وی از دیگر اولویت های شهرستان را توجه به زیر ساخت های عمرانی بیان کرد و افزود: توجه بیشتر در کارهای عمرانی بخصوص توسعه راه های روستایی ، تکمیل پروژه  های نیمه تمام و تخصیص اعتبار برای ورودی های این شهرستان خواهد بود. رضایی محور و بستر همه این کارها را فعالیت های فرهنگی دانست و گفت: ما باید سعی کنیم برای راهبردی کردن این کارها از پتانسیل ها و ظرفیت های فرهنگی شهر  به نحو احسن استفاده کنیم. ( روزنامه امید مردم / 17 فروردین 1391)