Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اقدامات لازم براي احياي مجدد كارخانه هاي آرد و نشاسته و گلوكز ياسوج در حال انجام است

نماينده مردم شهرستانهاي بويراحمد و دنا در مجلس شوراي اسلامي نبود مديريت صحيح را از عمده دلايل ركود كارخانه عنوان كرد و گفت: با هم انديشي با نهاد كوثر زمينه فعاليت بعدي اين كارخانه فراهم شده است.
زارعي با بيان اينكه صنعت در استان پايين تر از ظرفيت موجود در حال كاراست افزود: با حماسه و مديريت درست و بازاريابي مناسب مي توان ظرفيت را به حداكثررساند.
وي در خصوص كاركنان كارخانه هاي آرد و نشاسته و گلوكز تصريح كرد افرادي كه داراي شرايط بازنشستگي هستند اقدامات لازم براي بازنشستگي آنها انجام مي شود و افرادي كه در مشاغل سخت و زيان آور هستند نيز تعيين تكليف مي شوند و با راه اندازي مجدد كارخانه كارگران اين كارخانه دوباره ساماندهي مي شوند.