Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اعتیاد به اینترنت یک نوع اختلال تکانه ای می باشد

اعتیاد به اینترنت یک نوع اختلال تکانه ای می باشد


اعتیاد به اینترنت یک نوع اختلال تکانه ای می باشد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت:
وابستگی و اعتیاد به اینترنت عبارت است از استفاده بیمارگونه و وسواسی که اینترنت با معیارهایی چون تحمل و علائم کناره گیری (افسردگی ، تنهایی، اضظراب و ...) همراه می باشد .
دکترعلی کامکارافزود: اعتیاد به اینترنت شبیه اختلال کنترل تکانه ای (قمار بازی بیمارگونه است) واستفاده
بی رویه از اینترنت ممکن است با علائم و پیامدهای روانی و اجتماعی توام باشد .
دکتری روانشناسی، در سبب شناسی عوامل موثر اعتیاد اینترنتی را اینگونه بیان کرد: عوامل فردی شامل شخصیت ، هیجان خواهی ، هیجان جویی، کسب لذت کاهش پرخاشگری و عوامل اجتماعی شامل فقدان حضور دائم والدین در منزل ،‌ضعف ارتباط اعضای خانواده با یکدیگر و... می باشد.
کامکار گفت: در رابطه با پیشگیری از اعتیاد اینترنتی پس از سبب شناسی این مشکل، اقداماتی در این راستا در سه زمینه پیشگیری اولیه ،‌ثانویه و ثالثیه انجام می گیرد.
 وی درمان این نوع بیماری را تمرین متضاد(تعیین ماهیت ویژه اعتیاد و جدول بندی متضاد برای ازبین بردن عادت های قدیم)،حمایت بیرونی (یک ساعت قبل از سرکار رفتن فرصت برای اینترنت داشته باشد )،کارت خاطر نشان (پنج مزایا از بکار نبردن یک برنامه معین در کارت بنویسد و همراه داشته باشد)تهیه فهرست شخصی ،‌ گروه حمایتی و خانواده درمانی توصیه نمود.
سایر موارد مربوط به پدیده های نو ظهور متعاقبأً خواهد آمد.