Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

استقبال مردم ازاعضاي تيم هاكي راه و ترابري گچساران

اعضاي تيم هاكي راه و ترابري گچساران، قهرمان ليگ برترباشگاهاي كشور دربدو ورود به شهردوگنبدان مورد استقبال مردم اين شهرقرارگرفتند.
عليزاده فرماندارگچساران درمراسم استقبال ازاين هيئت ورزشي، با انتقاد ازنحوه توزيع اعتبارات ورزشي در شهرستانها گفت: براي شكوفايي استعدادها  بايد در نحوه توزيع اعتبارات ورزشي تجديدنظرشود،