Skip to Content

استان در لابه لای مطبوعات - 15بهمن 1390

استان در لابه لای مطبوعات - 15بهمن 1390


بیش از دو سوم سرطان ها قابل پیشگیری و درمان هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه سرطان همواره به عنوان یک بیماری بدون درمان مورد توجه دانشمندان و مردم عادی بوده است، گفت: بیش از دو سوم سرطان ها قابل پیشگیری و درمان هستند. (روزنامه امید مردم / 15 بهمن 1390 )