Skip to Content
بازگشت به صفحه کامل

اسامی برندگان برنامه شبانه

اسامی برندگان برنامه شبانه


1 اردیبهشت 1392

فاطمه حسینی از دهدشت

زینب احمدی از شیراز


3 اردبیهشت 1392

مینا احمدی

رضا قاسمی


4 اردیبهشت 1392

پوران امیری

الهام عسکری


7 اردیبهشت 1392

علیرضا منصوری از اصفهان

امین شفیعی

 


9 اردیبهشت 1392

رضا زمانی از یاسوج

نسیبه محمدی از شیراز


11 اردیبهشت 1392

سید رضا موسوی از یاسوج

محمد رضا احمدی از بوشهر

 


 

14 اردیبهشت 1392

غلامعلی محمدی

قاسم شفیعی

 


 

15 اردیبهشت 1392

فرزانه برزگری

لیلا دهقان

 


 

22 اردیبهشت 1392

مریم حیدری

سارا محمد زاده

 


 

24 اردیبهشت 1392

مریم پورمند

رضا حسنی


31 اردیبهشت 1392

ناهید زمانی

حمید مرادی